1. ADMINISTRATOR DANYCH

a) Administratorem danych osobowych jest spółka HKL BAUMSCHINEN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000124802 (dalej jako: „Spółka”).

b) Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: , lub pisemnie: HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

2. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

cel przetwarzania

podstawy prawne przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązanie relacji handlowych - sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dążeniu do sprzedaży towarów i usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dbaniu o jakość i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych dotyczących podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

7) marketing usług własnych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

do momentu zgłoszenia sprzeciwu

8) marketing towarów / usług obcych partnerów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych

do momentu zgłoszenia sprzeciwu

 

3. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane klientów i potencjalnych klientów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak odbiorcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, pocztowych i kurierskich, finansowych, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla Spółki).

 

4. PAŃSTWA PRAWA 

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

a) uzyskania dostępu do treści Państwa danych osobowych,

b) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy)

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla nawiązania współpracy handlowej. Bez podania Państwa danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.