Używamy plików cookies, pozostając na stronie zgadzasz się na ich użycie. Czym są cookies, jak działają oraz jak zmienić ich ustawienia dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

REGULAMIN  NAJMU MASZYN

obowiązujący w HKL BAUMASCHINEN POLSKA SP. Z O.O.

NR ................/.............../............

 

Zawarty w dniu ……………………. r. w Poznaniu pomiędzy „HKL Baumaschinen Polska” Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr KRS 0000124802, NIP 781-00-20-274 reprezentowaną przez: Adama Bączyńskiego i Michała Zawierzyńskiego  zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a:

.................................................

.................................................

zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

o treści następującej:

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ma charakter ogólnych warunków współpracy, zwanych dalej ogólną umową najmu w zakresie najmu maszyn budowlanych, zwanych dalej maszynami lub urządzeniami i stanowi podstawę do zawierania umów szczegółowych ( zwanych również dowodami wynajmu ) oraz protokołów zdawczo - odbiorczych.

2. Ustala się następujące znaczenia pojęć użytych w ogólnej, szczegółowej umowie  najmu oraz protokołach zdawczo - odbiorczych : 

a) wartość urządzenia – kwota pieniężna każdorazowo wskazywana przez strony w umowie szczegółowej najmu lub protokole zdawczo - odbiorczym określająca wartość urządzenia netto w złoty polski na potrzeby ogólnej oraz szczegółowej umowy najmu,

b) czynsz – opłata za wynajem urządzenia określana każdorazowo w umowie szczegółowej najmu,

c) opłata transportowa – opłata za usługę transportu przedmiotu najmu z miejsca postoju do miejsca pracy i ( - lub ) z powrotem liczona ryczałtowo lub w przeliczeniu na 1 km,

d) opłata za przeniesienie ryzyka – opłata za włączenie Najemcy do ubezpieczenia HKL  stosownie do „Ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i ubezpieczenia kasko dla urządzeń jezdnych i przenośnych” (zwanych dalej OWUM) wskazywana w umowie szczegółowej określająca zasady rozliczenia stron w przypadku uszkodzenia, utraty , zniszczenia lub kradzieży urządzenia w trakcie najmu zgodnie z § 7 niniejszej umowy,

e) usługa mycia i czyszczenia – fakultatywna opłata pobierana od najemcy każdorazowo w przypadku zdania urządzenia nieumytego i z nie wyczyszczoną kabiną w wysokości uprzednio określonej w umowie szczegółowej lub zgodą z cennikiem wynajmu,

f) usługa uzupełnienia paliwa – fakultatywna opłata za usługę tankowania do pełna w przypadku zdania urządzenia z niepełnym zbiornikiem w wysokości każdorazowo określanej w umowie szczegółowej,

g) powynajmowa usługa naprawcza – koszt przywrócenia urządzenia do stanu technicznego i wizualnego z dnia odbioru urządzenia przez Najemcę zawierająca koszt części zużytych do naprawy oraz usługę naprawy obejmująca zarówno koszt naprawy urządzenia w trakcie trwania najmu jak i po zdaniu urządzenia.

h) aktualne ceny – obowiązujące u Wynajmującego w okresie najmu lub w okresie wykonywania naprawczej usługi  powynajmowej stawki należności czynszowych, roboczogodziny pracy mechanika, ceny części zużytych do naprawy,

i) ceny dla klienta – ceny usług i części zamiennych standardowo wykorzystywane przy sprzedaży części i usług w działalności przedsiębiorstwa Wynajmującego, 

j) należności czynszowe – opłaty związane z wynajmem urządzenia obejmujące czynsz, opłatę za przeniesienia ryzyka, opłatę transportową, usługę mycia i czyszczenia, usługę tankowania, powynajmową usługę naprawczą oraz inne opłaty wynikające z niniejszej umowy lub z wzajemnych pisemnych ustaleń stron,

k) cennik wynajmu – obowiązujący na dzień odbioru urządzenia cennik usług świadczonych przez Wynajmującego, który stanowi integralną część umowy.

l) sprzęt drobny – urządzenia budowlane, które w cenniku wynajmu Wynajmującego zakwalifikowane są do kategorii A 

3. Najemca będący Przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa, obowiązany jest przy zawieraniu Umowy najmu dostarczyć Wynajmującemu następujące dokumenty: 

a) decyzję US o nadaniu nr NIP;

b) zaświadczenie o nr REGON;

c) odpis z KRS spółki albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

4. Z chwilą złożenia pisemnego lub ustnego zamówienia przez Najemcę, jest on związany złożonym przez siebie zamówieniem. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od złożonego zamówienia w terminie późniejszym niż pięć dni kalendarzowych przed planowym terminem najmu jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Wynajmującego odpowiadającej  miesięcznemu czynszowi najmu urządzenia. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wyższej wysokości w przypadku określonym w zdaniu powyżej jeżeli szkoda będzie wyższa niż wartość kary umownej. 

5. Każdorazowy najem maszyny potwierdzony będzie podpisaniem szczegółowej umowy najmu i/lub protokołu zdawczo - odbiorczego przez najemcę lub upoważnioną przez niego osobę. 

6. Wynajmujący każdorazowo w szczegółowej umowie najmu i/lub protokole zdawczo – odbiorczym określa: rodzaj maszyny, stan techniczny i wizualny urządzenia, wartość maszyny w dniu podpisania umowy najmu, miejsce pracy, okres najmu, ewentualną kaucję, zaliczkę na czynsz, czynsz oraz inne należności czynszowe zgodnie z cennikiem.

7. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy maszynę do używania przez okres najmu a Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu oraz zwrotu urządzenia w stanie nie pogorszonym.

 

§ 2 Czynsz i okres najmu

1. Czynsz zawierający podatek VAT jest płatny z dołu w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, chyba że strony w szczegółowej umowie najmu ustaliły inny termin płatności.

2. Wynajmujący będzie obciążał Najemcę fakturami VAT wystawianymi co 14 dni, chyba że strony w szczegółowej umowie najmu ustalą inne okresy fakturowania.

3. Czynsz naliczany jest od dnia odbioru urządzenia do dnia jego zdania włącznie, z zastrzeżeniem § 2 ust.4 oraz 5 niniejszej umowy, chyba że strony w szczegółowej umowie najmu ustaliły odmienne zasady liczenia okresu wynajmu. 

4. Czynsz za okres najmu jest naliczany od poniedziałku do soboty włącznie, bez niedziel i świąt państwowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 niniejszej umowy, chyba że strony w szczegółowej umowie najmu ustaliły odmienne zasady liczenia okresu wynajmu. 

5. Czynsz najmu  płacony przez najemcę stanowi czynsz najmu za dzień obowiązującego cennika wynajmu HKL. Podstawę dziennego czynszu najmu stanowi

normalny czas zmianowy w wymiarze ośmiu godzin pracy. W przypadku gdy Najemca przekroczy dzienny czas zmianowy, HKL naliczy najemcy dodatkowo za każdą kolejną godzinę 1/8 obowiązującej stawki dziennej. W przypadku gdy czas użytkowania będzie krótszy niż dzienny czas zmianowy , HKL nie dokona wyrównania.

6. Wynajmujący może uzależnić odbiór maszyny przez Najemcę od wpłaty zaliczki lub  ( -i ) kaucji, która (-e ) zostanie zaliczona na poczet należności czynszowych. 

7. Po zwrocie urządzenia, gdy wpłacona przez najemcę zaliczka i ( -lub ) kaucja przewyższa wartość należności czynszowych, pozostała część zaliczki i ( -lub ) kaucji zostanie niezwłocznie zwrócona Najemcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

8. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności czynszowych powstałych w trakcie najmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczenia Najemcy umownych odsetek maksymalnych wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali rocznej.

9. Strony zawierają ogólną umowę najmu na czas nieoznaczony.  

10. Szczegółowa umowa najmu zawarta zostaje na czas oznaczony.  

11. Jeżeli po upływie okresu najmu, Najemca nadal używa maszynę bez pisemnego przedłużenia szczegółowej umowy najmu, za każdy dzień bezumownego korzystania z maszyny, pobierana będzie opłata w wysokości jednej stawki dziennej czynszu z cennika najmu obowiązującego u Wynajmującego dla tego typu maszyn bez uwzględnienia ewentualnych udzielonych upustów.

 

§ 3 Wydanie i zwrot urządzenia

1. Wynajmujący wyda maszynę jedynie : Najemcy, osobie wymienionej przez Najemcę w treści niniejszej umowy lub legitymującej się pisemnym upoważnieniem. Najemca ponosi ryzyko nienależytego działania lub braku kwalifikacji po stronie tej osoby.

2. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy maszynę w stanie przydatnym do używania, umyte oraz z pełnym zbiornikiem paliwa ( nie dotyczy urządzeń nie posiadających zbiornika paliwa ).

3. Przy wydaniu urządzenia Najemca lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest dokonać jego szczegółowych oględzin, w tym stanu paliwa i wskazać ewentualne zastrzeżenia. W przypadku braku zastrzeżeń uznaje się, że urządzenie zostało przekazane Najemcy w stanie bardzo dobrym, umyte, wyczyszczone oraz z pełnym zbiornikiem paliwa ( nie dotyczy urządzeń nie posiadających zbiornika paliwa ).

4. Najemca zobowiązuje się zwrócić urządzenie w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, umyte oraz z pełnym zbiornikiem paliwa ( nie dotyczy urządzeń nie posiadających zbiornika paliwa ).

5. W przypadku zdania urządzenia nie umytego, z nie wyczyszczoną kabiną i ( - lub ) z niepełnym zbiornikiem paliwa Najemca zostanie obciążony opłatą za usługę mycia i czyszczenia i ( - lub )  usługę uzupełnienia paliwa w wysokości uprzednio określonej w umowie szczegółowej lub w cenniku wynajmu.

6. Miejscem zwrotu maszyny jest siedziba najbliższego oddziału Wynajmującego.

 

§ 4 Zasady postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego

1. Najemca zobowiązany jest do : 

- podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnionych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia się szkody; 

-  niezwłocznego powiadomienia wynajmującego o wszelkich zmianach okoliczności mogących mieć wpływ na zwiększenie ryzyka lub prawdopodobieństwa wystąpienia szkody.

2. W razie stwierdzenia zaistnienia zdarzenia losowego mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody lub powodującego   szkody najemca jest zobowiązany : 

- użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą oraz (- lub) zmniejszenia szkody w przedmiocie najmu,

- niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od daty powstania szkody zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego i na jego prośbę przygotować odpowiednią dokumentację, w tym dokumentację zdjęciową. 

-  niezwłocznie zawiadomić Policję, jeżeli istnieje podejrzenie, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu najmu nastąpiły w rezultacie świadomego działania, którego celem było wyrządzenie szkody, lub też w razie istnienia innych znamion przestępstwa, 

- udzielić Wynajmującemu wszelkich wyjaśnień i udostępnić wszelkie dokumenty, które mogą okazać się niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody, 

- z zastrzeżeniem uzasadnionych działań podjętych w celu zabezpieczenia mienia lub zapobieżenia powiększania się rozmiarów szkody, Najemca zobowiązany jest do zachowania stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem losowym do momentu uzyskania zgody od Wynajmującego na podjęcie jakichkolwiek działań w stosunku do tego mienia.

3. Przy zwrocie urządzenia Wynajmujący dokona oględzin urządzenia i określi jego stan, w tym zakres uszkodzeń na dzień zdania. 

4. Obecność Najemcy  przy weryfikacji uszkodzeń nie jest obowiązkowa i nie ma  znaczenia dla jego zakresu odpowiedzialności oraz wysokości powynajmowej usługi naprawczej. Najemca ponosi ryzyko nieobecności przy weryfikacji uszkodzeń i nie może podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Wynajmującego.

5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie oraz  ewentualnie inne koszty pośrednie ( np. koszty odholowania, opłaty rzeczoznawców, utratę czynszu najmu oraz proporcjonalne koszty administrowania )  urządzenia na zasadzie ryzyka i zobowiązany jest do pełnego pokrycia kosztów powynajmowej usługi naprawczej, z zastrzeżeniem § 7 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT .

6. Wartość powynajmowej usługi naprawczej odpowiada wartości zużytych części do naprawy, których koszt ustalany jest na podstawie cen detalicznych dla klienta obowiązujących u Wynajmującego oraz ilości roboczogodzin pracy serwisu za cenę jednostkową aktualnie obowiązującą u Wynajmującego w czasie wykonywania usługi. 

7. W przypadku zwrotu uszkodzonego urządzenia uniemożliwiającego lub utrudniającego jego pracę, Najemca niezależnie od obowiązków wynikających z § 4 ust 5 oraz 6 niniejszej umowy zobowiązany jest do zapłaty tytułem kary umownej kwotę odpowiadającą kwocie czynszu najmu za uszkodzone urządzenie za okres od dnia wyrządzenia szkody do dnia przywrócenia urządzeniu pełnej sprawności technicznej. Za datę przywrócenia urządzeniu pełnej sprawności uważa się dzień w którym Wynajmujący zakończył proces naprawy.

8. Odpowiedzialność Najemcy  na zasadach określonych w niniejszym paragrafie dotyczy zarówno uszkodzeń stwierdzonych w trakcie odbioru jak i tych, które ujawniły się później a których stwierdzenie nie było możliwe przy

odbiorze lub tych które zostały zatajone przez Najemcę.

 

§ 5 Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym

1. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia szczegółowej umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i odbioru maszyny w przypadku:

a. naruszenia przez Najemcę obowiązków wymienionych w  § 6 ust. 3, 7, 8, 11,12.

b. 14 dniowego opóźnienia w zapłacie przez Najemcę należności czynszowych. 

c. użytkowania maszyny niezgodnie z dokumentacja techniczno- ruchową,

d. uzyskania przez Wynajmującego informacji wskazujących na trudności finansowe Najemcy mogące mieć wpływ na zapłatę należności czynszowych.

e. konieczności usunięcia awarii urządzenia bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego.   

2. Wynajmujący realizując prawo do odebrania maszyny nie odpowiada za szkody poniesione przez Najemcę. 

3. W przypadku wypowiedzenia szczegółowej umowy najmu i wezwania do wydania maszyny, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż dnia następnego do dostarczenia maszyny do najbliższej siedziby oddziału Wynajmującego 

4. W przypadku nie dostarczenia urządzenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 3, Wynajmujący na koszt Najemcy odbierze urządzenie i dostarczy do najbliższego oddziału. 

5. W przypadku realizacji przez Wynajmującego prawa do odebrania maszyny, Najemca nie może podejmować żadnych działań zmierzających do utrudnienia bądź uniemożliwienia wykonania swego prawa przez Wynajmującego.

 

§ 6 Prawa i obowiązki Stron

1. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją maszyny. 

2. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, w tym z częstotliwością obowiązkowych przeglądów. 

3. Wynajmujący zastrzega, że niezbędne naprawy mogą być dokonywane tylko za jego pośrednictwem. W przypadku niedotrzymania tego warunku, Najemcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot poniesionych nakładów  a także będzie on odpowiadać za szkodę spowodowaną Wynajmującemu.

4. Najemca zobowiązany jest do pisemnego informowania Wynajmującego o konieczności wykonania obowiązkowych przeglądów urządzenia.

5. Strony określą w umowie szczegółowej ponoszącego koszty napraw serwisowych w okresie najmu. W przypadku braku wskazania, koszty ponosi Najemca.

6. W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia Wynajmujący w miarę dostępności postara się dostarczyć urządzenie o identycznych lub zbliżonych parametrach. Jednakże Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu awarii lub uszkodzenia urządzenia i (- lub ) braku możliwości zapewnienia urządzenia o identycznych lub zbliżonych parametrach. 

7. Najemca w okresie najmu zobowiązany jest przechowywać urządzenie na terenie zamkniętym, ogrodzonym oraz wyposażonym w bezpośrednią ochronę fizyczną przy czym sprzęt drobny dodatkowo musi być przechowywany w kontenerach zamkniętych na co najmniej dwie atestowane kłódki. 

8. Najemca zobowiązany jest do zawiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie miejsca pracy maszyny. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do kontrolowania pracy maszyny w trakcie trwania niniejszej umowy.

9. Koszty związane z transportem maszyny obciążają   Najemcę i obejmują, koszty dostarczenia maszyny do miejsca wskazanego przez Najemcę oraz jej odbioru przez Wynajmującego po zakończonym okresie najmu, chyba że strony w szczegółowej umowie najmu wskażą inaczej. Jednakże Najemca może zlecić Wynajmującemu zorganizowanie transportu urządzenia za dodatkową opłatą transportową w wysokości uprzednio określonej w umowie szczegółowej.

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez urządzenie będące przedmiotem najmu.

11. Maszyna nie może być bez zgody Wynajmującego oddana osobie trzeciej do używania ani w podnajem.

12. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji maszyny, która jest przedmiotem najmu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia oraz zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchowa.

 

§ 7 Odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia, utraty oraz kradzieży urządzenia

1. Od chwili przejęcia do momentu prawidłowego zwrotu przedmiotu najmu najemca względem Wynajmującego ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za każde uszkodzenie, zniszczenie, utratę  przedmiotu najmu łącznie z częściami i wyposażeniem. Ponadto najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne koszty pośrednie HKL wynikające z takiej szkody, w szczególności koszty odholowania, opłaty rzeczoznawców, utratę czynszu najmu oraz proporcjonalne koszty administracyjne. W przypadku utraty urządzenia, Najemca zobowiązuje się zapłacić tytułem kary umownej kwotę odpowiadającą kwocie dziennej stawki czynszu najmu za utracone urządzenie za okres od dnia utraty do dnia zakupu przez Wynajmującego nowego urządzenia o zbliżonych parametrach. 

2. O ile najemca ponosi ryzyko związane z eksploatacją przedmiotu najmu, odpowiada on za wszystkie szkody poniesione przez siebie, HKL lub osobę trzecią z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu. Najemca jest zobowiązany do zwolnienia HKL na pierwsze żądanie od wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu, w szczególności z tytułu obrażeń poniesionych przez osoby bądź uszkodzeń rzeczy. Dotyczy to także roszczeń wobec HKL z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego, zapłaty grzywny, mandatów lub innych opłat i wydatków poniesionych z tytułu pracy przedmiotu najmu na skutek naruszenia przez najemcę przepisów publiczno-prawnych, a w szczególności kodeksu drogowego.

3. O ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia o wartości powyżej 6.000,00 zł netto najemca włączony będzie w zawarte przez HKL ubezpieczenie stosownie do „Ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i ubezpieczenia kasko dla urządzeń jezdnych i przenośnych” (OWUM) w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Następuje to w taki sposób, że HKL zapewni najemcy ograniczenie odpowiedzialności w określonym poniżej zakresie dla szkód objętych OWUM.

4. Ograniczenie odpowiedzialności przewidziane w niniejszym paragrafie nie dotyczy :

- urządzeń o wartości do 6.000,00 zł netto,

- odpowiedzialności  Najemcy z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 

- szkód powstałych wskutek rażącego zaniedbania lub umyślnego działania czy też zaniechania najemcy lub za które najemca ponosi odpowiedzialność,

- sytuacji gdy Najemca zalega na dzień poinformowania Wynajmującego o szkodzie z zapłatą należności czynszowych. 

5. Przypadająca do zapłaty przez Najemcę kwota z tytułu włączenia do ubezpieczenia ustalona będzie stosownie do aktualnie obowiązującego cennika HKL. 

6. W przypadku gdy przedmiot najmu stosowany będzie w utrudnionych warunkach, w szczególności podczas prac rozbiórkowych, przypadająca do zapłaty kwota z tytułu włączenia do ubezpieczenia ulega podwojeniu. Najemca zobowiązany jest do poinformowania HKL w chwili zawierania umowy o takich warunkach stosowania. Włączenie do ubezpieczenia nie obejmuje odszkodowania z tytułu wewnętrznych szkód powstałych podczas pracy. 

7. W przypadku włączenia do ubezpieczenia obowiązują na rzecz najemcy wobec HKL poniższe ograniczenia odpowiedzialności za każdy przypadek szkody z podziałem na cztery klasy (A-D), stosownie do OWUM:

Klasa A: ograniczenie odpowiedzialności najemcy do wysokości : 

- w przypadku uszkodzenia urządzenia – 6.000,00 zł netto,

- w przypadku szkody całkowitej, utraty, kradzieży – 6.000,00 zł netto, 

Klasa B: ograniczenie odpowiedzialności najemcy do wysokości :

- w przypadku uszkodzenia urządzenia – 12.000,00 zł netto,

- w przypadku szkody całkowitej, utraty, kradzieży – 12.000,00zł netto, 

Klasa C: ograniczenie odpowiedzialności najemcy do wysokości :

- w przypadku uszkodzenia urządzenia – 20.000,00 zł netto,

- w przypadku szkody całkowitej, utraty, kradzieży – 25 % wartości urządzenia, 

Klasa D: ograniczenie odpowiedzialności najemcy do wysokości :

- w przypadku uszkodzenia urządzenia – 32.000,00 zł netto,

- w przypadku szkody całkowitej, utraty, kradzieży – 25 % wartości urządzenia. 

Wysokość odpowiedzialności ulega podwojeniu w przypadku stosowania przedmiotu najmu w utrudnionych warunkach, w szczególności podczas prac rozbiórkowych. HKL poinformuje najemcę o obowiązującym ograniczeniu odpowiedzialności (klasa A-D) dla danego przedmiotu najmu w potwierdzeniu zlecenia. W drodze odstępstwa od wyszczególnionych powyżej klas A-D, odpowiedzialność najemcy względem HKL w przypadku szkód powstałych podczas transportu przedmiotu najmu, który nie był realizowany przez HKL, lub w wyniku niedopuszczalnego przekazania do użytkowania osobom trzecim ulega zwiększeniu do kwoty maksymalnie 100.000,00 zł netto za każdy przypadek szkody.

Ograniczenie odpowiedzialności najemcy nie ma zastosowania dla tych szkód przedmiotu najmu, które powstały przez lub w związku z działaniem wody, stojącej lub płynącej, wody w instalacji wodno-kanalizacyjnej lub wody gruntowej.

8. Najemca zobowiązuje się ponadto do zawarcia na swój koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od ryzyka związanego z używaniem przedmiotu najmu. W przypadku gdy najemca nie wypełni tego obowiązku, zobowiązany jest on także do rekompensaty HKL szkód wynikających z tego tytułu.

9. Wszystkie zawarte przez HKL ubezpieczenia obowiązują wyłączenie przy używaniu przedmiotów najmu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 § 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
 2. a) Administratorem danych osobowych jest spółka HKL BAUMSCHINEN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000124802 (dalej jako: „Spółka”).
 3. b) Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: , lub pisemnie: HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

2.CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

 

cel przetwarzania

podstawy prawne przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązanie relacji handlowych - sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dążeniu do sprzedaży towarów i usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dbaniu o jakość i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych dotyczących podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

7) marketing usług własnych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

do momentu zgłoszenia sprzeciwu

8) marketing towarów / usług obcych partnerów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych

do momentu zgłoszenia sprzeciwu

 

 1. ODBIORCY DANYCH

 

Administrator będzie przekazywać dane klientów i potencjalnych klientów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak odbiorcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, pocztowych i kurierskich, finansowych, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla Spółki).

 

 1. PAŃSTWA PRAWA

 

 1. W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 

 1. a) uzyskania dostępu do treści Państwa danych osobowych,
 2. b) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 4. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. e) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy)
 6. f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla nawiązania współpracy handlowej. Bez podania Państwa danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonań

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Z dniem podpisania niniejszej umowy przestają obowiązywać wcześniejsze ogólne umowy najmu podpisane przez strony.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy ogólnej wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Przy rozstrzyganiu sporów związanych z umową najmu prawem właściwym jest prawo polskie.

4. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z aktualnie obowiązującym cennikiem wynajmu u Wynajmującego i akceptuje go bez zastrzeżeń.

5. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów związanych z umową najmu, jest Sąd  właściwy dla miasta Katowice.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ogólną, zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Niniejszą umowę ogólną sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

8. Najemca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia HKL  Baumaschinen Polska sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktur w imieniu Najemcy.

      

Wzór upoważnienia

 

U P O W A Ż N I E N I E

(sporządzone dla HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu)

 

 

Jako osoba umocowana do reprezentowania Najemcy upoważniam poniżej wymienionych pracowników:

1.  ........................ nr dowodu ............................

2.  ........................ nr dowodu ............................

3.  ........................ nr dowodu ............................

4.  ........................ nr dowodu ............................

5.  ........................ nr dowodu ............................

6.  ........................ nr dowodu ............................

7. ........................ nr dowodu ............................

 

do podpisywania szczegółowych umów najmu zawieranych z HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o. oraz do odbierania w imieniu Mocodawcy faktur VAT i maszyn budowlanych od HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o. 

 

 

.........................................................................

(podpis i imienna pieczątka osoby umocowanej do reprezentacji) :